LEGISLATION SURINAME

Banking Law / Communications And Media Law / Constitutional Law / Electoral Law / Environmental Law / Labor Law / Law Sources / Transport And Maritime Law /

Constitutional Law

Constitution of Suriname 1987
Grondwet van de Republiek Suriname 1987
Grondwet van de Republiek Suriname 1987

Electoral Law

Electoral Law of 1987
Electoral Law of 1987

Labor Law

Arbeidsgeschillenwet 1946
Arbeidswet 1963
Decreet Ontslagvergunning - Nota Van Toelichting
Dismissal Permits Decree (Amendment)
Ongevallenregeling 1947
Protection of Employee’s Representatives Decree – E-52
Safety Ordinance
Vakantiewet 1975
Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1962

Banking Law

Nadere wijziging Muntwet 1960
The Finance Act, 2004
Wet Vernoeming en Herleiding van Guldensbedragen tot Dollarbedragen
Wijziging Muntwet 1960

Communications And Media Law

Besluit Instelling TAS
Memorie van Toelichting Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004
Telecommunicatie Besluit
Telegraaf- en Telefoonwet 1945
Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004
Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004

Transport And Maritime Law

Autobusdienstverordening
Besluit Primaire Wegen
Civil Aviation Regulations Suriname
Civil Aviation Safety and Security Act
G.B. 1935 No. 102 - Vaststelling van algemene bepalingen voor de burgerlijke luchtvaart in Suriname .
G.B. 1936 No. 001 - Betreffende vergunningen tot vervoer te water van personen en goederen .
G.B. 1968 No. 046 - Vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee .
G.B. 1973 No. 072 - Vaststelling regels geboek gestelde luchtvaartuigen .
S.B. 1977 No. 103 - Wijziging van het Luchtvaartbesluit 1935 .
S.B. 1981 No. 170 - Decreet E-29 : vaststelling van regels inzake het Loodswezen .
S.B. 1988 No. 036 - Vaststelling van een regeling m.b.t. de bezoldiging, premies en vergoeding van loodsen..
S.B. 1997 No. 019 - Regelen inzake instelling van een burgerlucht luchtvaart veiligheids autoriteit Suriname .
S.B. 1997 No. 073 - Vaststelling van vergunninqsvoorwaarden voor het onderhouden van geregelde veerdiensten .
S.B. 2000 No. 001 - Uitvoering van Artikel 10 van de "Surinaamse Luchtvaartwet 1935" (G.B.1935 no.102, geldende tekst G.B. 1955 no. 69) .
S.B. 2000 No. 002 - Regulering import luchtvaartuigen.
Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart
Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart
Wijziging / aanvulling van de "Autobusverordening" (S.B. 2001 No. 81) .

Environmental Law

Natuurbeschermingsbesluit 1998
Wet van 3 April 1954, houdende voorzieningen tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurmonumenten (G.B. 1954 no. 26)

Law Sources

Belastingdienst ; Directe belastingwetten
Belastingdienst ; Indirecte belastingwetten
Belastingdienst Suriname
Cariblex Labour Legislation
Centrale Bank van Suriname
Civil Aviation Safety Authority
Customs
Kabinet van de president
Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Nationale Assemblee
Telecommunicatie Autoriteit Suriname - TAS

© Copyright 1996-2010 Lexadin
Document Created at August 20, 1996
Last Update march 02 2010