LEGISLATION BELGIUM

Administrative / Public Law / Arbitration law / Banking law / Civil Law / Commentated Laws / Commercial Law / Communications and Media Law / Company law / Constitutional law / Criminal Law / E-Commerce / Electoral law / Environmental Law / Health law / Intellectual Property Law / Internet Law / Labor Law / Law Sources / Tax law / Transport and Maritime Law /

Constitutional law

Belgische Grondwet (Constitution)
Constitution
Constitution
La Constitution Belge

Electoral law

Algemeen kieswetboek
Decreet van 10 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet
Decreet van 10 februari 2006 tot wijziging van de Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de wet op het geautomatiseerd stemmen en het decreet i.v.m. de controle op de verkiezingsuitgaven
Gemeentekieswet 2006
Gerechtelijk Wetboek
Loi Electorale communale
Provinciekieswet 1921
Wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming
Wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier
Wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing
Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
Wet van 7 juli 1994 - De beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden [de districtsraden] en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn

Administrative / Public Law

Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet 2006
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet 2005
Gemeentewet 2006
Koninklijk Besluit Van 8 Oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen
Law on Belgian International Cooperation 1999
Loi des Marches Publics 1993
Nieuwe gemeentewet
Organieke wet betreffende de OCMW's
Provinciedecreet van 9 december 2005
Provinciewet
Provinciewet (wet van 30 april 1836 )
Wet op de openbare aanbesteding 1993
Wet overheidsopdrachten
Wet tot inrichting van de controle op reizigers in logementshuizen
Wet tot invoering van de wettelijke samenwoning
Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend
Wet van 12 Jan 2007. - Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (1)
Wet van 15 December 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid
Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek

Criminal Law

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Law of 11 January 1993 on preventing use of the Financial system for purpose of laundering money
Law of 11 January 1993 on preventing use of the financial system for purposes of laundring money and terrorism financing
Loi Du 5 Aout 1992 Sur La Fonction De Police
Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du systéme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Loi du 11 janvier 1993. - relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
Loi relative aux infractions terroristes 2003
Loi sur la criminalité informatique
Strafwetboek (Penal Code)
Wet Van 5 Augustus 1992 Op Het Politieambt
Wet betreffende terroristische misdrijven 2003
Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie
Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie
Wetboek van strafvordering

Civil Law

Burgerlijk Wetboek (Civil Code)
Burgerlijk Wetboek (Civil Code)
Huisvestingscode
Vlaamse Wooncode

Commercial Law

Loi sur les pratiques du commerce
Consumentenkrediet
Gesetz über die Handelspraktiken
Handelsregister
Loi belge sur les aspects juridiques du commerce électronique
Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs
Loi du 24.03.2003 modifiant la loi du 12 juin 1991
Loi relative au crédit à la consommation du 12.06.1991
Loi relative à la centrale des crédits aux particuliers du 10.09.2001
Loi sur la signature électronique et les prestataires de services de certification
Postcheque
Trade Practices Act 1991
Wet op de handelspraktijken
Wet op het consumentenkrediet 1991
Wet tot wijziging van de wet op het konsumentenkrediet 1991
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Wetboek van Koophandel
Wetboek van Koophandel
loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen

Company law

Act on the Protection of economic Competition 1999
Act on the Protection of economic Competition 1999
De nieuwe Vennootschappenwet 1995 (commentaar)
De vennootschapswet
De wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur
Loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs
Loi sur les associations sans but lucratif 2002
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Wet tot bescherming van Economische mededinging (competition law)
Wet tot bescherming van de economische mededinging
Wet tot organisatie van de Middenstand.
Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
Wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005
Wetboek van Vennootschappen
Wetboek van Vennootschappen

Labor Law

Loi du 3 Juillet 1978 de contrats de travail
Wet tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht
Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Health law

The Belgian Act on Euthanasia
Verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003
Wet van 14 juli 1994 Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Tax law

BTW-Wetboek
Communautair Douanewetboek
Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
Wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde 2005
Wetboek van de inkomstenbelastingen 92
Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Banking law

Belgium Bankruptcy Act
Belgium Reorganization Act
Law of 2 August 2002 on the supervision of the financial sector and on financial services
Law of 2 March 1989 concerning the disclosure of large shareholders in companies listed on the Stock Exchange and regulating public take-over-bids
Law of 22 March 1993 on the legal status and supervision of credit institutions
Law of 6 April 1995 on secondary markets, on the legal status and supervision of investment firms, on intermediaries and investment advisers
Law on the legal status and supervision of credit institutions
Loi sur les établissements de monnaie électronique
National Bank of Belgium Organic Law
National Bank of Belgium Organic Law
Wet op de Nationale Bank
Wet op de boekhouding 17.07.1975
Wet op het hypothecair krediet.
Wet van 17 juli 2002 betreffende de transactie uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen

Communications and Media Law

Act of 13 june 2005 concerning the electronic communications
De Belgische privacywet (1998)
Koninklijk Besluit van 4 april 2003 tot het reglementeren van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post
Law on Privacy Protection 1992 modified 1998
Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques (texte du 13/6/2005)
Loi du 16 mars 2007 relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Loi du 20 octobre 2000 introduisant l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire
Loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et les dispositions en vue de l'exécution de cette loi
Loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité
Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification
Loi portant des dispositions sociales, budgetaires et diverses
Loi sur l'enregistrement abusif de noms de domaine
Loi sur la protection juridique des services à accès conditionnel (12/5/2003)
Telecommunications law 1991
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegegevens
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten
Wet van 16 maart 2007 tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel
Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Wet van 21/03/1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de bepalingen betreffende de uitvoering van deze wet
Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Transport and Maritime Law

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren
Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Koninklijk besluit van 9 januari 1987 inzake de massa's en de afmetingen van de voertuigen welke in het internationaal verkeer tussen de Lid-Staten van de Benelux Economische Unie zijn toegelaten.
Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d’exercice de leurs missions
Luchtvaartwet
Wet Regeling Luchtvaart
Wet betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld
Wet betreffende de luchtvaartondernemingen
Wet op het Zakenvervoer van 3 mei 1999
Wet van 05 mei 1936 op de rivierbevrachting.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg
Wet van 21 APRIL 2007. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Wet van 21 APRIL 2007. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Environmental Law

Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
Wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België
Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee,
loi du 22 avril 1999 sur la zone économique exclusive de la Belgique dans la mer du Nord

Intellectual Property Law

Auteurswet (copyright law)
Faillissementswet (insolvency law)
La réglementation des prix
Law on Copyright and Neighboring Rights 1995
Law on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products 1990
Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
Loi du 30 juin 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Octrooiwet (patent law)
Patent Law 1984 (amended 1997)

Arbitration law

Bijzondere Wet Van 6 Januari 1989 Op Het Arbitragehof
Loi du 6 janvier 1989 relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la Cour d'arbitrage
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
Wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof

Commentated Laws

De Huurwet

E-Commerce

Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information 2003
Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 2003
Wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure

Internet Law

Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit.

Law Sources

Banking Finance and Insurance Commission
Belgian Institute for Postal services and Telecommunications
Belgisch Staatsblad
Belgium telecommunication laws in French
Binnenlands Bestuur
Cour d'Arbitrage
Dienst Vreemdelingenzaken
Federal Public Service Finance
Federale overheidsdienst Justitie
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
Fisconet : Belasting wetgeving (tax law)
Gezondheidswetgeving
Kruispunt van de sociale zekerheid regelgeving
Matthias E. Stormes rechtsbladen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Codex (dutch)
National Bank of Belgium
National Bank of Belgium
Pesticides à usage agricole (agriculture laws)
Telecommunicatie regelgeving
Wallex (French)
Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement
Wetgeving mbt politie
Wetgevingsindex (dutch)
Wetsvoorstellen

© Copyright 1996-2008 Lexadin
Document Created at August 20, 1996
Last Update may 02 2008