Het Ondernemingsplan

   Orientatie
Vereisten
Rechtsvormen
Inschrijving
Startvorm
Ondernemingsplan
Financiering
Fiscaal
Promotie
Adressen en links
Agenda
Email

;           WAT IS EEN ONDERNEMINGSPLAN
VOOR WIE IS EEN ONDERNEMINGSPLAN
INHOUD VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Wat is een ondernemingsplan


Bij een goede voorbereiding op de start van uw bedrijf hoort een ondernemingsplan. Met dit plan geeft u uw idee handen en voeten. Een goed plan is bijvoorbeeld gebaseerd op de marketingmix, de vijf P's: product, plaats, prijs, promotie en personeel. Uw bedrijf heeft meer kans van slagen als u uw bedrijfsvoering hebt onderbouwd met een gedegen ondernemingsplan. Bedenk dat ervan de 30.000 starters per jaar, na vijf jaar minder dan 50% over is.
Een realistisch en goed uitgewerkt ondernemingsplan vormt een leidraad voor uw toekomstige bedrijfsvoering en is na de start een toetssteen voor de financiële resultaten. Het plan bevat veel analyse en strategie. U dient het plan zelf op te stellen. Zonodig kunt u het plan laten beoordelen door een accountant en/of adviseur.

Voor wie is een
ondernemingsplan


Een ondernemingsplan is in eerste instantie voor uzelf. Door het schrijven van het plan komen voorzienbare risico's aan de orde en confronteert u uzelf met de haalbaarheid van uw ideeën. Op basis hiervan neemt u de beslissing: starten, niet starten of de plannen bijstellen. Ook na de start blijft het plan van groot belang. Aan de hand van het plan kunt u namelijk nagaan of de onderneming zich volgens de uitgezette lijnen ontwikkelt. Zo niet, dan kunt u de oorzaken opsporen en eventueel maatregelen nemen.

Bovendien is een ondernemingsplan van groot belang voor derden. Het is een middel voor uw communicatie met anderen, zoals financiers, leveranciers en eventuele zakenpartners.

Inhoud van een
ondernemingsplan


Het ondernemingsplan moet een overzichtelijk, consistent, verzorgd en handzaam document zijn. De tekst mag niet te lang worden, eventuele rapporten van adviesinstellingen kunt u het beste als bijlage toevoegen.

Voor een goed ondernemingsplan dient u aan veel gebieden aandacht te schenken. Zo dient u bijvoorbeeld op te nemen:

1. Persoonlijke gegevens
Hieronder vallen natuurlijk uw personalia, maar ook de gezins- en inkomenssituatie, financiële verplichtingen, opleiding en ervaring, sterkte-zwakte analyse, motivatie voor opzetten eigen bedrijf;

2. Samenvatting plan
Een korte samenvatting van het plan, de branche waarin u gaat opereren en het bedrijf dat u gaat oprichten. Tevens kunt u hier informatie opnemen over de startdatum, de vestigingsplaats...

3. Juridische zaken
Hierbij dient u aandacht te schenken aan zaken als: rechtsvorm van de onderneming, handelsnaam, vestigings- en overige vergunningen, aansprakelijkheden, verzekeringen en leveringsvoorwaarden.

3. Commercieel plan
Hier beschrijft u de markt, de doelgroep, welke concurrenten en wat zijn hun sterke en zwakke punten.
Tevens aandacht aan hoe u de markt gaat bewerken, dus uw presentatie naar buiten, de promotiemiddelen, gaat u adverteren, etc.

4. Management plan
Aandacht voor uw produkt/dienst, uw produktontwikkeling, marktontwikkeling, personeel en organisatie, voorraad. Hier analyseert u uw produkt/dienst op kwaliteit, prijs, verpakking, service, garantie, onderhoud en onderscheid met concurrenten.

5. Financieel plan
Met een investeringsbegroting, exploitatiebegroting, aflossingsplan, specificatie privé uitgaven en een liquiditeitsprognose.
 

 
TIP: Bij Easystart software is een elektronisch ondernemingsplan verkrijgbaar.

 
;          
  ;            


 


 

     email
© Copyright 1996 Lexadin
Document Created at august 20, 1996;
Last Update september 15, 1997.