De Financiering

   Orientatie
Vereisten
Rechtsvormen
Inschrijving
Startvorm
Ondernemingsplan
Financiering
Fiscaal
Promotie
Adressen en links
Agenda
Email


           ALGEMEEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
GELD LENEN MET OVERHEIDSGARANTIE
GELD LENEN VAN DE GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

 

Algemeen


Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. U zult dan geld moeten lenen. Hebt u kapitaalkrachtige (en vriendelijke) familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend.
Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. U dient de bank te overtuigen dat u een goed ondernemer bent en dat u in staat bent de rente te betalen en de lening af te lossen. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen.
Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Financieringsmogelijkheden


In principe zijn er twee financierings-
mogelijkheden: eigen geld en geleend geld. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen.

Eigen vermogen


Eigen vermogen bestaat uit die middelen die u zelf in uw bedrijf inbrengt. Dit kan bestaan uit geld of goederen. Het eigen vermogen leent zich goed voor de financiering van de vaste activa (inventaris, transportmiddelen, machines) omdat u het in principe voor onbeperkte duur ter beschikking aan het bedrijf stelt. De inbreng van eigen geld is belangrijk voor het verkrijgen van krediet. Het zegt namelijk iets over de risico's die u ook zelf bereid bent te nemen en over uw eigen vertrouwen in het slagen van uw bedrijf.

Vreemd vermogen


Vreemd vermogen is het geld dat u van derden leent om aan uw gehele financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Enkele belangrijke vormen van vreemd vermogen zijn:

 :

Onderhandse leningen

Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren (familie, vrienden). Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.
Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Men spreekt ook wel van een garantievermo-
gen.
Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Hypothecaire geldlening

De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht (executie). U kunt voor een hypotheek naar een bank of verzekeringsmaatschappijen stappen, maar ook andere bedrijven of particulieren verstrekken hypotheken.

Leasing

Leasing is een vorm van korte tot middellange ( 1-5 jaar) financiering van bedrijfsgoederen. Er bestaan verschillende vormen van leasing. Bij financial lease wordt het object vrijwel geheel in termijnen betaald en na afloop kan de gebruiker (lessee) tegen een van tevoren bepaalde prijs eigenaar worden.
Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen.

Huurkoop

Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. De rente staat vast en is verwerkt in termijnen.

Leverancierskrediet

Het gebruik van leverancierskrediet is per branche verschillend. De termijn die het meeste voorkomt is die van een maand.
Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald.

Bankkrediet

Twee vormen van bankkrediet:
- Middellang krediet: voor de financiering van vaste activa. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object.
- Rekening-courantkrediet: vorm van kort krediet, gekenmerkt door een wisselend rekeninggebruik tot een overeengekomen limiet.

Geld lenen met overheidsgarantie


Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren.
De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.

Geld lenen van de Gemeentelijke Sociale Dienst


Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven.

Wordt de aanvraag voor een BZ-uitkering goedgekeurd, dan krijgt u een uitkering voor een termijn van zes maanden. Deze termijn kan hoogstens twee maal worden verlengd. Binnen zes maanden na het verstrijken van een termijn bent u verplicht de financiëìle gegevens te overleggen. Er wordt dan bekeken of u de uitkering dient terug te betalen of dat de uitkering wordt omgezet in een uitkering om-niet (uitkering wordt dan omgezet in een Bijstandsuitkering die u niet hoeft terug te betalen).

 
          
 
          
 

          
 

 

email
© Copyright 1996 Lexadin
Document Created at august 20, 1996;
Last Update march 6, 1997.