Startvorm

   Orientatie
Vereisten
Rechtsvormen
Inschrijving
Startvorm
Ondernemingsplan
Financiering
Fiscaal
Promotie
Adressen en links
Agenda
Email

;          

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een startvorm die meestal een behoorlijke investering ineens zal vereisen. De moeilijkheid bij deze startvorm is de bepaling van de waarde van het over te nemen bedrijf na overname.

Bij het vraagstuk van de vermogensbepaling zijn de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde van belang.
De intrinsieke waarde van een bedrijf is de waarde van de totale materiële activa minus het totale vreemde vermogen. Dit eigen vermogen moet gecorrigeerd worden voor niet-zichtbare elementen als:
- stille reserves: werkelijke waarde is soms hoger dan de boekwaarde op de balans;
- te hoge boekwaarde: voorraden, debiteuren, inventaris en machinepark kunnen minder waard zijn dan op de balans staat. Staan er bijvoorbeeld dubieuze of oninbare debiteuren op de balans?

De rentabiliteitswaarde geeft de grootte weer van het eigen vermogen op basis van de winstcapaciteit. Het gaat om de in het verleden behaalde en, sterker nog, om de in de toekomst te behalen winst.

De goodwill wordt nu bepaald door de rentabiliteitswaarde te verminderen met de intrinsieke waarde. Goodwill is eigenlijk het vermogen tot het behalen van een extra-winst. Het is immateriČle activa en is vaak te danken aan een voorsprong van een bedrijf op de markt en/of in kennis en organisatie. De hoogte van de goodwill is echter aan discussie onderhevig omdat het op schattingen berust.
Veel niet-tastbare factoren spelen namelijk een rol. Van belang zijn onder meer de locatie, de branche, het product, het personeel,de administratie, de afzetmarkt en het aantal kopers.

Uiteindelijk wordt de waarde van een bedrijf, en dus de overnameprijs, bepaalt door onderhandelingen. Schakel hiervoor een adviseur in. Het overnemen van een bedrijf is namelijk een complexe aangelegenheid, zowel juridisch als belastingtechnisch.

 

    
     email
© Copyright 1996 Lexadin
Document Created at november 7, 1996;
Last Update november 7, 1996.